HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Vojni planovi utvrda i najvažnijih riječnih prijelaza

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1904.

Papir, višebojni tisak; od 51 × 61 cm do 50 × 72 cm; u mjerilu 1 : 150 000, 1 : 200 000; g. d. „Zum II. Hauptstück der „Strategischen Übersicht des österr.-ungar. – russ. Kriegsschauplatzes“; gore u sredini na pojedinačnim planovima: „BEFESTIGUNGEN.“, „Detail der wichtigsten Donaüubergangspunkte.“; g. d.: „Beilage 3.“, „Beilage 4/a.“, ovalni otisak: „K.u.k. GENERALSTAB / LANDESBESCHREIBUNGS ARCHIV“, oba plana sadržavaju tumače znakova.

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-24827 – HPM/PMH-24828

Vojni planovi s umanjenim prikazima utvrda smještenih na obali Crnoga mora: „ODESSA“, „SEWASTOPOL“, „NIKOŁAJEW“, „CERNAVODA“, „KERCZ“, „BENDERY“, „BUKAREST“, „COSMEŞTI“, „FOCŞANĬ“, „NOMOLOASA“, „GALAZ“, i „OCZAKOW“ te najvažnijim prijelazima preko Dunava: „Turnu Severin, Hinova“, „Calafatu, Vidin, Ciuperceni, Vidbol.“, Lom Palanka.“, „Rahova.“, „Islas, Nikopol, Flamanda.“, „Brza Palanka.“, „Cibar Palanka.“, „Celeiu, Corabia, Selistiora.“, „Sistov – Zimnicea.“, „Giurgevo – Rusčuk.“, „Lotenita – Turukai.“, „Rasova, Cerna voda“, „Hârşova.“, „Reni.“, „Silistria.“, „Isaccea.“, „Macin, Brăila.“ i „Tulcea, Izmail.“

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej